9 бързи похвата при форматиране на текст в MS Word

Ежедневно работим с текст. Създаваме различни видове документи, като оферти, молби, заповеди, договори, служебни бележки и др.

Доброто форматиране на тези документи е от значение. То е признак за професионално владеене на фунциите и възможностите на текстовия редактор.

Една от най-използваните програми за обработка на текст е MS WORD.

Ето някои практики с програмата, които ще ви улеснят в ежедневната работа.

Бързи клавиши за придвижване и маркиране. Скорост на МAX.
Избор на шрифт. Кой и защо?
Указване на размер. Каква е мерната единица. Какъв е стандартът?
Стил на шрифта. Що е то? Случаи в които го използваме.
Разстояние между буквите. Правилното прилагане и контрол.
Задаване на регистър на буквите. Корекция на главни или малки букви в движение.
Някои ефекти. Горен и долен индекс- нашите безценни помощници.

Бързи клавиши за придвижване в документ

клавишни комбинации за придвижване

Клавишни комбинации за качествено маркиране (селектиране)

клавишни комбинации за селектиране

Шрифт

Работейки със текст, ние сме поставени пред въпроса, какъв шрифт да зададем на съобщението, информацията , документа, който подготвяме.

Съществуват няколко категории шрифтове, често наричани генерични фамилии, които се характеризират със специфични особености.

Ще разгледаме две от тези шрифтови фамилии – Serif и Sans-serif.

Серифни шрифтове. (Serif Fonts)

Серифен

Това са онези шрифтове, които имат своебразна извивка, кукичка, ченгелче, декорация , в края на някои букви . Според терминологичния речник с полиграфски термини ( http://printguide.info/dictionary/Сериф,748.html), Serif e малък щрих в края на основна греда на буква.

Най-популярни и често използвани серифни шрифтове са: Garamond, Times New Roman, Georgia, Palatino Linotype, Book Antiqua.

Този тип шритове са подходящи при по-дълги , описателни текстове. Смята се , че серифът подпомага по-лесното разпознаване и съотвено по-бързото четене при големи обеми от текст.

Несерифни шрифтове (Sans- serif Fonts)

Несерифен

Без серифи или несерифни са онези шрифтове, при които липсва сериф или щрих, в края на буквите. По-лаконични, делови, изключително четливи, тези шрифтове могат да се използват успешно както за заглавия, така и за описателен текст.

Популярни са: Calibri, Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, Century Gothic и др.

Шрифтовете въздействат на подсъзнателно ниво, затова е важно да ги подбираме, според съдържанието, което представят.

Неразумно е да използваме шрифт, като Comic Sans MS при изготвяне на договор, оферта или биография. С нестройните си букви, напомнящи детски почерк, този набор от символи внушава и несеризно отношение към съдържанието.

Практически прийом за бързо задаване на шрифт

Последователното избиране на клавишите ALT , H, FF дава възможност да посочите името на желания шрифт.

  • АLT – активира клавиши за управление на страниците(табовете) в Word
  • H – зарежда страница HOME ()
  • FF – активира поле за избор на шрифт, в което можете да въведете името на шрифта

Размер на буквите или кегел на шрифта.

Прието е основната мерна единица за шрифт да бъде пункт (point) точка. На какво се равнява един пункт ? Един пункт e равен на 1/72 от инча. Преобразувано в милиметри, 1 пункт (1 pt) е равен на 0.3527 мм.

Разбира се тези съотношения и стойности не е нужно да се помнят. Представям ги, за да се придобие представа за размерите на буквите в познатата ни метрична система. Стандарт за височина на буквите е 12 pt. (4.233мм).

Практически прийом за контрол на размера

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА БУКВИТЕ
CTRL+SHIFT+ < или CTRL+[

УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗМЕРА НА БУКВИТЕ
CTRL+ SHIFT + > или CTRL + ]

Стил на шрифта (Font Style) – начертание на шрифта

Стандартният стил на шрифта е Regular ( обикновен).
За да привлечем вниманието на читателя, обикновено използваме удебеляване на важните понятия, фрази или заглавия в текста. Стил на шрифта, с който постигаме този ефект е BOLD (удебелен).

Друг подход при форматиране на текст е употребата стил Italic, който е едновременно наклонен и ръкописен .

Бърз похват за прилагане на Bold и Italic
CTRL + B = Bold
CTRL + I = Italic

Разстояние между буквите

Много потребители използват интервал или шпация за промяна на междубуквеното пространство. Този метод не е особено коректен и на него не се гледа с добро око. Професионално е да използваме създадените опции в програмата MS Word, за контрол на междубуквените разстояния.

Бърз метод за прилагане на разстояние между буквите :
CTRL + D ( отваря диалоговия прозорец Font)
ALT + R или клик върху етикета на страницата Character Spacing
ALT+ S или клик върху падащия списък на секция Spacing

Expanded – разширява (увеличава) разстоянието между буквите. В полето By – въвеждаме броя пунктове.
Condensed – намалява разстоянието между буквите.
Normal – възстановява стандартното междубуквено пространство

Промяна на регистъра на буквите

Случвало ли ви се е да напишете заглавие или фраза с малки букви и след това да изтриете написаното и да го въведете отново, но с главни букви? За да не се налага подобно разточителство на време и усилия, изключително удобен похват е промяната на регистъра на буквите със бутон ChangeCase (Home / Font / Change Case) или още по-бързия и ефективен метод , с клавишна комбинация.

Бърз подход

SHIFT + F3

Еднократното натискане на комбинацията променя регистъра на UPPERCASE (главни букви), а многократното прилагане на комбинацията редува промяната с lowercase (малки букви ) и Sentence Case (Първата буква в изречението да е главна)

Текстови ефекти

Да пишете число на степен или химическа формула със сигурност не е от ежедневните задачи на голяма част от потребителите на MS Word, но вероятно е имало случаи, когато е трябвало да напишете 24-ти Май или 36 градуса, или H2O и не сте знаели как.

Това са ефекти, които можем да прилагаме върху определени символи и се наричат SUPERSCRIPT (горен индекс) и SUBSCRIPT (долен индекс).Прилагането им въру определен символ става бързо чрез следните клавишни комбинации:

Бърз подход

SHIFT + CTRL и + Superscript
CTRL + = Subscript

Накрая, за финал, последни полезни комбинации.

КОПИРАНЕ НА ФОРМАТИРАНЕТО
SHIFT + CTRL + C

ПОСТАВЯНЕ НА КОПИРАНИЯ ФОРМАТ
SHIFT + CTRL + V

ПРЕМАХВАНЕ НА ФОРМАТИРАНЕТО
CTRL + SPACEBAR

Надявам се статията да е била полезна за вас и да сте открили практически прийоми, които ще повишат вашата ефективност и бързина при работа с MS WORD.

Автор: Събина Василева

Свързани постове