Каква е разликата между Database и Data Warehouse?

Данните са нещо, което има много голяма роля в нашия живот. Те са практически навсякъде в ежедневието ни и влиянието, което оказват върху нас, е огромно. Важно е обаче да знаем как можем да ги управляваме и да извличаме полза от тях.

В една организация данни постъпват както от вътрешни източници (оперативни системи, справки, доклади и др.), така и от външни (информация за конкуренти, тенденции, проучвания и др.). Обемът на обработваната информация е голям и затова фирми навсякъде по света търсят възможно най-ефективните начини за управление на данните си.

Използването на бази данни и складове за данни (data warehouse) дава възможност за по-лесно и ефективно обработване на информацията. В тази статия ние ще видим каква точно е разликата между тези два начина за съхранение и управление на данни.

Database vs Data Warehouse

Каква е същността им?

Базата данни представлява колекция от данни, които са логически свързани помежду си. Тя има много широко предназначение, оптимизирана е за ежедневните транзакции и е изкючително важна за организацията, която я използва.

За ефективно създаване и управление на базата данни се използва така наречената система за управление на бази данни (СУБД). Това са набор от програми, които позволяват контрол и манипулиране на данните.

На схемата по-долу може да видите типична архитектура на приложение и система за управление на бази данни, позволяващи достъп на потребителите до данните през модулите на приложението.


Източник: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management by Thomas Connolly and Carolyn Begg

Данните се извличат от базата данни и се обработват чрез СУБД, след което всеки от служителите на съответния отдел има достъп до модули на приложението, създадени за позицията, на която работи.

Складът за данни е релационна или денормализирана структура от данни, които могат да са взети и от различни източници (Интернет и др.). В нея се организират и съхраняват историческите данни на организацията. Те след това се анализират и от тях се изготвят отчети, които са полезни при взимане на важни решения.

В склада влизат само определени данни, които са важни за анализаторите. Те са направени само за четене и достъпът до тях е гъвкав и безопасен.

Архитектурата на складовете за данни може да е различна. Тя зависи много от потребностите на съответната организация. Има три най-често срещани архитектури:

Основна – крайният потребител има директен достъп до данните, извлечени от няколко различни източника.


Източник: Oracle® Database Data Warehousing Guide 10g Release 2 (10.2)

С междинно хранилище (staging area) – при този тип архитектура има междинно хранилище, в което се обработват и обединяват данни от множество източници преди да бъдат достъпни в склада за данни за потребителите.


Източник: Oracle® Database Data Warehousing Guide 10g Release 2 (10.2)

С междинно хранилище и центрове за данни (data marts) – освен междинно хранилище, при тази архитектура, данните от склада се разпределят по центрове за данни за определени отдели на фирмата. Така те имат достъп само до информация, която е важна за тях.


Източник: Oracle® Database Data Warehousing Guide 10g Release 2 (10.2)

За какво се използват?

Базите данни и складовете за данни имат широко приложение. Използват се изключително много за събиране и обработка на данни. На база на това компаниите могат да се адаптират към промени, които настъпват в сектора, в който работят.

Едно от най-популярните приложения на базите данни в последните години е при онлайн търговията и електронните разплащания. Всички магазини, които продават стоки по интернет, използват база данни. Като пример можем да дадем Amazon или eBay, които съхраняват, актуализират и представят данни на своите клиенти за продуктите, които предлагат.

За разлика от базите данни, складовете за данни се използват например за прогнозиране, статистически анализи и изготвяне на отчети. Благодарение на това е възможно да се види много ясно състоянието, в което се намира съответната фирма, и на тази база да се поставят определени цели.

Складовете за данни се използват например в банковата индустрия при анализиране на данни за потребителите, пазарни тенденции, справяне с риск и други. Банките трябва да бъдат наясно с нуждите на своите клиенти и да им предлагат подходящи услуги. Например една банка може да обобщи данните за транзакциите на своите картодържатели и в зависимост от това да направи някакво специално промоционално предложение.

Предимства и недостатъци

База данни

Предимства:

 • Нормализирани данни
 • Бързо и лесно извършване на транзакции
 • Висока сигурност на данните

Недостатъци:

Недостатъци:

 • Забавяне на аналитичните заявки заради нормализирания характер на данните
 • При проблем с базата данни са засегнати всички приложения, зависещи от нея
 • Моделът на данните съдържа повече таблици от този на склада за данни в повечето случаи

Склад за данни

Предимства:

 • Лесен достъп до голям обем данни, които може да са взети и от различни източници
 • При проблем със склада не са засегнати основните приложения, с които работи компанията
 • Денормализираните данни дават на аналитиците по-големи възможности за комбинирането им в нови измерения (дименсии)

Недостатъци:

 • Има допълнителни разохди за ресурси при внедряване на склад за данни
 • Използва се само от специализирани лица за анализи
 • Изисква се постоянна актуализация на данните, което отнема време

Съпоставка

Складът от данни и базите данни имат приложение в еднакви сектори, но за различни неща, поради факта, че имат различно предназначение. Също така, до базата данни имат достъп широк брой от потребители, а до склада само хора на специализирани позиции.

В таблицата по-долу можете да видите съпоставката на базите данни и складовете за данни по определени критерии.

В таблицата по-долу можете да видите съпоставката на базите данни и складовете за данни по определени критерии.

КритерииDatabaseData Warehouse
Предназначениемоментни
транзакции
анализ на данни
Обработка на
данните
онлайн обработка на
транзакции (OLTP)
аналитична онлайн
обработка (OLAP)
Нормализация на
данните
дада или не
Сигурност на
данните
високависока
Достъпност на
данните
трудналесна
Типични примери
за приложение
CRM и ERP системи,
облачни услуги,
онлайн търговия и др.
анализ на конкретни
дейности, продукти,
услуги и др. на
фирмата
Потребителивсекипредимно
анализатори

Като извод можем да кажем, че е необходимо фирмите да използват бази данни, особено сега, когато живеем във време, в което толкова бързо нараства количеството данни и обработката им с други средства става все по-трудна. От друга страна е важно да се внедри и склад за данни, за да се подобри и ускори процеса на изготване на анализи и отчети за дейността на фирмата.

Искате да научите повече за базите данни, SQL и възможностите за анализ с него?

Вижте повече за специализирания курс SQL | Анализ на данни и изготвяне на отчети

Научете повече

Автор: Десислава Христова