Политика по качеството

Политиката на Организацията е ориентирана към предлагане на високо качествена услуга по провеждане на начално и непрекъснато професионално обучение на лица навършили 16 години.

Висшето ръководството на „Експерт – учебен център“ ЕООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на предоставяните услуги и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

  • Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара;
  • Управлението на качеството е свързано с подобряване във всички области на нашата работа, при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания;
  • Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители в работата им за подобряване на качеството;
  • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа, осъзнаване въздействието върху околната среда;
  • Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците (подизпълнители и партньори) и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на политиката по качеството;
  • Висшето ръководство поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждането и непрекъснатото усъвършенстване подобряването на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип на управление.

Политиката по качество за провеждане на начално и непрекъснато професионално обучение на лица навършили 16 години, осигурява рамката за създаване и постигане на конкретни цели на дружеството и е насочена към:

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Удовлетворяване на изискванията им за получаване на висококачествена услуга, в регламентирания с договора срок; Предоставяне на услуга, която отговаря на всички законови изисквания; Привличане на нови клиенти.

ЧОВЕШКИЯТ РЕСУРС

Осигуряване и задържане на необходимия човешки ресурс за качествено и своевременно осъществяване на нашите услуги; Осигуряване на хармонична и адекватна социална среда за работа и развитие на персонала.

ДОСТАВЧИЦИТЕ

Поддържане на дългосрочни, коректни и взаимоизгодни отношения с доставчиците и другите заинтересованите страни.

РАБОТНАТА И ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА

Осигуряване и поддържане на подходяща и функционална инфраструктура и работна среда с цел гарантиране на качеството на услугата и здраве и безопасност при работа; Съдействие за положителното развитие на обществото чрез стриктен контрол при изпълнението на инфраструктурните проекти; Участие в обществено полезни дейности.

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ

Покриване на законовите изисквания, спазване на нормативната уредба.

Висшето ръководство на Дружеството се ангажира с:

  • Разгласяването и разпространението на настоящата политика по качество на всички нива и служители в Организацията;
  • Подобряване на процесите в дружеството и внедряване на Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Периодичен преглед и актуализация на политиката по качество с цел адекватност и съответствие с целите на Организацията;
  • Спазване на всички закони и нормативни актове, действащи в Република България и Европейската общност, отнасящи се до извършваните от „Експерт – учебен център“ ЕООД дейности.

 

Като Управител на „Експерт – учебен център“ ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството.

За въпроси и повече информация относно политиката за качество, моля пишете ни на info@expert-bg.org